Анализа текста, анализа речи и њихове употребе у тексту

Текст у бројкама

Анализа текста се може исказати и у бројкама. Неки основни подаци могу бити колико текст има речи, а од тога колико јединствених речи. Још једна, можда и занимљивија анализа текста може бити издвајање значајних речи текста. Које су то речи значајне? Ако кажем реченицу: "Ја знам да ће ово звучати претерано, али ја сам врло паметна особа и ја знам да је другима тешко да поверују да ја стварно јесам такав". У овој реченици је очигледно, и не претерано похвално, најзначајнија реч ЈА. Сумњате? Пробајте сами овај пример!
Ако пак кажем "Аграрна реформа ће ове године донети резултате", у овој реченици речи које се издвајају и одређују контекст и тему о којој се говори су "аграрна" и "реформа". Пробајте и овај пример.
Анализа текста и анализа речи нам дакле може помоћи да откријемо о чему одређени текст говори. Које су његове кључне речи или категорије. А можемо да откријемо и ако смо неку реч превише пута употребили, што исто тако није баш пожељно. У текстуално поље унесите било који текст на српском, дужине до две хиљаде слова и проверите сами резултат!

Доступно 2000 слова
Copyright 2024 Igra Recima Политика приватности